Reklamační řád

Tento Reklamační řád společnosti P.K.TECHNICKÉ TEXTILIE, spol. s r.o. je vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákona. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonem stanovené době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). 

I. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Prodávající

Prodávajícím je obchodní společnost P.K.TECHNICKÉ TEXTILIE, spol. s r.o., IČ: 64577511, se sídlem Petrohradská 216/3, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze po sp. zn. C 41549.

Kontaktní adresa prodávajícího a adresa pro zasílání reklamovaného zboží je Všechromy 49, 251 63 Strančice, (dálnice D1, exit 15).

2. Zákazník - spotřebitel

Zákazníkem spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“) je každý člověk, který při uzavírání smlouvy s podnikatelem (prodávajícím) nebo při jiném jednání s podnikatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Zákazník, který není spotřebitel

Zákazníkem, který není spotřebitelem, je podnikatel (dále jen „podnikatel“). Podnikatelem je také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s její vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel nebo podnikatel je v následujících ustanoveních označován společně také jako kupující. V případech, kdy dané ustanovení se vztahuje přímo k osobě spotřebitele, bude v textu takového ustanovení uveden přímo spotřebitel.

II. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (v případě kupujícího – spotřebitele – zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; v případě kupujícího – podnikatele – pak zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 2.  se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 4.  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 5.  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, lze odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud věc nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupující působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet převzetím zboží. Do této doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet doba pro uplatnění práv z vadného plnění znovu od začátku, od převzetí nového zboží.

III. POSTUP PŘI REKLAMACI KUPUJÍCÍHO

 • 1.  Pro uplatnění reklamace doporučujeme se obrátit přímo na nejbližší autorizovaný servis, který naleznete na stránkách výrobce, v návodu k použití nebo v záručním listě, je-li ke zboží vydán. Reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis Vám sdělí úplné a odborné informace k Vaší závadě, a zda se jedná o vadu, kterou lze odstranit svépomocí.

 • 2.  Pokud není možné uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu, obraťte se na provozovnu prodávajícího na adrese Všechromy 49 (dálnice D1, exit 15), 251 63 Strančice, případně na email: info@stavba-strecha.cz.

 • 3.  Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 • 4.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 • 5.  V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího doporučuje prodávající kupujícímu zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, doporučuje prodávající kupujícímu zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. Prodávající doporučuje kupujícímu neprodleně informovat o případném poškození zboží během přepravy také prodávajícího.

 • 6.  Je-li zboží doručováno na zadanou adresu smluvním přepravcem, doporučuje prodávající kupujícímu překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží reklamovat u prodávajícího. Pokud bude obal nebo zboží jevit známky poškození, je nutno tuto skutečnost uvést v dodacím nebo přepravním listě.

 • 7.  V případě přepravní škody uchovejte obal, v němž je zboží přepravováno, pro případnou fotodokumentaci, případně jej sami zdokumentujte.

 • 8.  Při osobním odběru zboží doporučuje prodávající kupujícímu překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady ihned uplatnit u prodávajícího.

 • 9.  Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem prodávajícího reklamovatelná vada nebo rozpor s kupní smlouvou, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem, případně u v kupní smlouvě uvedeného servisu a na výše uvedené provozovně prodávajícího (jedná-li se o kupujícího – spotřebitele).

 • 10.  Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese P.K.TECHNICKÉ TEXTILIE, spol. s r.o., Všechromy 49, 251 63 Strančice, případně na e-mailové adrese info@stavba-strecha.cz.

 • 11.  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

 • 12.  Obratem po obdržení oznámení o závadách podle čl. III. tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (výdejní místo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

 • 13.  Pro urychlení vyřízení reklamace doporučuje prodávající kupujícímu předložit daňový doklad – fakturu a záruční list. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu včetně kabelů a ostatního příslušenství.

 • 14.  V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je kupující povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může na zboží vzniknout poškození, za které prodávající neodpovídá.

 • 15.  Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pouze pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

 • 16.  V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či jeho části či vrácením zaplacené kupní ceny případně poskytnutím slevy z kupní ceny.

 • 17.  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škodu vyplývající z provozu zboží a škodu způsobenou neodborným užitím zboží.

 • 18.  Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

IV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ REKLAMAČNÍHO ŘÁDU PRO POSTUP PŘI REKLAMACI KUPUJÍCÍHO - PODNIKATELE

 • 1.  Podnikatel je povinen zakoupené zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na věci. Zároveň je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak nelze práva z vadného plněné přiznat.

 • 2.  Nebezpečí škody na zboží přechází na podnikatele předáním zboží prodávajícím, nebo jestliže mu prodávající umožní se zbožím nakládat.

 • 3.  I na reklamace zboží podnikatele se vztahují podmínky dle bodu Postup při reklamaci kupujícího – spotřebitele odstavců 1, 2, 10–17.

V. OSTATNÍ

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na:

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

 • vadu u věci prodávané za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 • na vadu u použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci,

 • vadu vzniklou mechanickým poškozením věci,

 • vadu věci způsobenou vnějšími zásahy a/nebo vnějšími vlivy,

 • vady věci, byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je věc plombami opatřena,

 • vady věci způsobené nesprávným užíváním věci,

 • vady věci způsobené užíváním věci v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, nebo v rozporu s obecně známými pravidly užívání věci, a/nebo užíváním věci v podmínkách, které neodpovídají pokynům výrobce nebo povaze věci, a/nebo nedodržováním obvyklých zásad stavební praxe při nakládání s věcí,

 • vady způsobené neodbornou instalací a obsluhou,

 • vady věci, pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na věci odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. světelný zdroj, baterie, akumulátor apod.), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním a není zpravidla vadou, pro kterou je možné zboží reklamovat.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.