POPTÁVKA NEJNIŽŠÍ CENY!!! CHCETE STAVĚT ČI REKONSTRUOVAT VAŠI STŘECHU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT O CENOVOU NABÍDKU NA STŘEŠNÍ KRYTINY, PŘIPRAVÍME PRO VÁS VE SPOLUPRÁCI S PŘEDNÍMI VÝROBCI STAVENÍCH MATERIÁLŮ.

Obchodní podmínky

obchodní společnosti P.K.TECHNICKÉ TEXTILIE, spol. s r.o.,
sídlem Petrohradská 216/3, Vršovice, 101 00 Praha 10, identifikační číslo: 645 77 511,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41549

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.stavba-strecha.cz

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti P.K.TECHNICKÉ TEXTILIE, spol. s r.o., se sídlem Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, Vršovice, identifikační číslo: 645 77 511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41549 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen  „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.stavba-strecha.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“)

1.2  Obchodní podmínky se vztahují jak případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je a) spotřebitelem - fyzickou osobou nepodnikající, tak i b) podnikatelem - právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pokud je kupujícím spotřebitel, řídí se jeho postavení kromě občanského zákoníku též zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., v platném znění.

1.3  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za doby účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6  Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.stavba-strecha.cz. Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, využívat tyto stránky k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než šest měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí automatickou odpovědí, že objednávka došla do dispozice prodávajícího, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího"). Na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek.

3.6  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), a to včetně nákladů na dodání zboží způsobem a na místo vybrané kupujícím.

3.7  Prodávající po obdržení objednávky zkontroluje formální i faktickou správnost objednávky a je-li vše v pořádku, odešle na elektronickou adresu kupujícího „akceptaci objednávky“. Její součástí je i elektronický účet (proforma faktura).

3.8  Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení prodávajícího kupujícímu o tom, že objednávku akceptuje („akceptace objednávky“), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího.

3.9  Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího, případně od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit, v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku ve webovém rozhraní obchodu, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky, případně o odstoupení od kupní smlouvy, z důvodu zjevné tiskové chyby bude kupující informován telefonicky anebo emailem.

3.10  Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího, případně od již uzavřené kupní           smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že kupující prokazatelně a podstatným způsobem nesplnil své povinnosti či jinak podstatným způsobem porušil předchozí kupní smlouvu nebo jiný právní vztah s prodávajícím.

3.11  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Všechromy 49, 251 63 Strančice;
 • 4.1.2  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, přičemž dobírkou je možno uhradit kupní cenu jen některého druhu zboží a do maximální výše 5.000,- Kč;
 • 4.1.3  platební kartou prostřednictvím internetové platební brány;
 • 4.1.4  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1062625/2060, vedený u společnosti Citfin - spořitelní družstvo (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.1.5 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3   Kupní cena zboží může zahrnovat také poplatek za likvidaci historických elektrozařízení (PHE). Na prodejních dokladech se v takovém případě objeví samostatná položka, která kupujícího informuje, jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení. Informace o výši PHE je kupujícímu vždy sdělena transparentním způsobem, který nevzbuzuje zdání, že (konečná) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti.

4.4  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není s kupujícím individuálně sjednán jiný termín splatnosti kupní ceny. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7  Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 první věty občanského zákoníku se nepoužije.

4.8  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

4.9  Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1  Ustanovení tohoto článku 5. se použije pouze v případě, že kupujícím je spotřebitel.

5.2  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.3  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel – v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel – využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího Všechromy 49, 251 63 Strančice, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@stavba-strecha.cz.  Prodávající potvrdí kupujícímu - spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od smlouvy.

5.4  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující – spotřebitel – od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím    kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7  V případech, kdy má kupující – spotřebitel – v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.9  Kupujícímu - podnikateli - práva dle tohoto článku nenáleží.

6.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Převzetím zboží kupujícím na místě určeném kupujícím v objednávce přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

6.3  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V dodacím listu je kupující povinen uvést, jaké zásilka vykazovala vady. Dodací list je určujícím dokumentem k reklamaci zjevných vad zásilky. Ihned po doručení zboží je kupujícímu doporučeno pečlivě zkontrolovat zboží a v případě jakýchkoliv vad zboží toto neprodleně, nejpozději však do 48   hodin od doručení zboží, oznámit prodávajícímu. Oznámení kupujícího musí obsahovat specifikaci vad zboží.

6.5  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (v případě kupujícího – spotřebitele – zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; v případě kupujícího – podnikatele – pak zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117).

7.2  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení tohoto čl. 7.3. se nepoužijí v případě, kdy kupujícím je podnikatel.

7.4  Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Při osobním odběru kupujícím je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

8.2  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3  Vyřizování stížností kupujících - spotřebitelů - zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@stavba-strecha.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem - z kupní smlouvy.

8.5  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2  Kupující – fyzická osoba (podnikatel i spotřebitel) - souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a pracovní pozice (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3  Kupující – fyzická osoba (podnikatel i spotřebitel) souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů

9.8  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 9.8.1  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.8.2  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2  Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4  Programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující ani uživatel není oprávněn vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

12.5  Kupující a/nebo uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

12.6  Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li výše uvedeno jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně, běžnou nebo doporučenou zásilkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je zásadně doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.7  Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doručením do sféry adresáta. Tím nejsou dotčeny obecné zákonné liberační důvody.

12.8  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.9  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.10  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Všechromy 49, 251 63 Strančice, adresa elektronické pošty info@stavba-strecha.cz, telefon +420 - 323 619 000.

Ve Všechromech dne 2.1.2018